کنترل صنعت در زمینه فروش قطعات، ارایه طراحی و مشاوره د
ر دو زمینه عمده در صنعت برق، فعالیت دارد شامل:

اتوماسیون صنعتی : شامل طراحی و مونتاژ تابلوهای فرمان و اتوماسیون  مورد استفاده در دستگاههای تولیدی و همچنین تدارک قطعات مورد استفاده در صنعت اتوماسیون

برق صنعتی : شامل طراحی و مونتاژ تابلوهای LV و MV وتدارک قطعات مورد استفاده در سیستمهای کنترل و توزیع نیرو  در کارخانجات و شبکه های نیرو رسانی