نحوه ارتباط پورت RS232

راهنمای ارتباط مابین PLC و HMI از طریق پورت RS232

دانلود

ارتباط ما بین GMTCNT HMI و PLC Delta
نحوه دانلود برنامه از حافظه USB به HMI