اين شرکت وظيفه ي خود مي داند که در زمينه ي آموزش قطعات ارائه شده به صنعتگران از هيچ تلاشي کوتاهي نورزد و به همين دليل برنامه هاي آموزشي مناسبي براي عموم صنعتگران برگذار نموده تا به نوعي سهم خود را در اين فريضه به انجام برساند لذا از افراد مستعد دعوت مي گردد تا با هماهنگي به اين شرکت مراجعه نموده و آموزش هاي مورد نظر در زمينه اتوماسيون صنعتي ديده شود همچنين امکان آموزش در محل براي مشتريان سازماني امکانپذير مي باشد.