تيم فني و مهندسي اين شرکت متشکل از پرسنل مستعد و زير نظر مديريت گروه مي باشد که در زمينه اجراي پروژه هاي اتوماسیون صنعتي داراي سابقه مي باشد که از اين جمله مي توان به پروژه هاي برودت، تصفيه، بسته بندي، تهويه و… اشاره نمود که سبب حس اطمينان صنعتگران به اين شرکت مي گردد.