Showing all 5 results

EDT2411A

 • سایز 35*77 میلیمتر
 • کنترل On-Off
 • دارای 1 رله خروجی برای کنترل سرما یا گرما
 • دارای 1 سنسور NTC
 • توانایی وارد کردن مقدار آفست برای سنسور NTC
 • قابلیت تنظیم طول یخ زدایی و فاصله بین یخ زدایی
 • قابلیت یخ زدایی به صورت هوشمند
 • دارای 6 حالت صدای Alarm
 • دارای پایه ورودی دیجیتال
 • امکان اتصال Alarm خروجی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت شروع یخ زدایی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE

EDT2412A

 • سایز 35*77 میلیمتر
 • کنترل On-Off
 • دارای 2 رله خروجی برای کنترل سرما، یخ زدایی
 • دارای 1 سنسور NTC
 • توانایی وارد کردن مقدار آفست برای سنسور NTC
 • قابلیت تنظیم طول یخ زدایی و فاصله بین یخ زدایی
 • قابلیت یخ زدایی به صورت هوشمند
 • دارای 6 حالت صدای Alarm
 • دارای پایه ورودی دیجیتال
 • امکان اتصال Alarm خروجی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت شروع یخ زدایی و مشخصه روشنایی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE
ترموستات یخچال

EDT2423A

 • سایز 35*77 میلیمتر
 • کنترل On-Off
 • دارای  3 رله خروجی برای کنترل فن،کمپرسور و دیفراست
 • دارای 2 سنسور NTC
 • توانایی وارد کردن مقدار آفست برای سنسور NTC
 • قابلیت تنظیم طول یخ زدایی و فاصله بین یخ زدایی
 • دارای 6 حالت صدای Alarm
 • دارای پایه ورودی دیجیتال
 • امکان اتصال Alarm خروجی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت ذخیره انرژی، مشخصه دیفراست و تنظیم روشنایی توسط RTC
 • قابلیت شروع یخ زدایی و مشخصه روشنایی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE

EDT5411

 • سایز 94*54 میلیمتر
 • کنترل On-Off
 • دارای 1 رله خروجی برای کنترل سرما یا گرما
 • دارای 1 سنسور NTC
 • توانایی وارد کردن مقدار آفست برای سنسور NTC
 • قابلیت تنظیم طول یخ زدایی و فاصله بین یخ زدایی
 • دارای 6 حالت صدای Alarm
 • دارای پایه ورودی دیجیتال
 • امکان اتصال Alarm خروجی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت شروع یخ زدایی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت ذخیره انرژی ، مشخصه دیفراست و تنظیم روشنایی توسط RTC
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE

EDT5412

 • سایز 94*54 میلیمتر
 • کنترل On-Off
 • دارای 2 رله خروجی برای کنترل سرما و یخ زدایی
 • دارای 1 سنسور NTC
 • توانایی وارد کردن مقدار آفست برای سنسور NTC
 • قابلیت تنظیم طول یخ زدایی و فاصله بین یخ زدایی
 • دارای 6 حالت صدای Alarm
 • دارای پایه ورودی دیجیتال
 • امکان اتصال Alarm خروجی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت شروع یخ زدایی به وسیله پایه ورودی دیجیتال
 • قابلیت ذخیره انرژی ، مشخصه دیفراست و تنظیم روشنایی توسط RTC
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE