Showing all 6 results

EPMR02

 • قابلیت کنترل دمای موتور (PTC)
 • دارای Contact خروجی برای کنترل سیستم (OUT)
 • قابلیت حفاظت هنگام قطع فاز
 • قابلیت حفاظت توالی فاز
 • دارای عدم تقارن فاز ثابت (%20)
 • قابلیت تاخیر حالت Alarm

EPMR02-A

 • قابلیت حفاظت از عدم تقارن
 • قابلیت کنترل دمای موتور (PTC)
 • دارای زله خروجی برای کنترل سیستم (OUT)
 • قابلیت حفاظت هنگام قطع فاز
 • قابلیت حفاظت توالی فاز
 • قابلیت تاخیر حالت Alarm

EPMR02-N

 • قابلیت حفاظت از ولتاژ پایین یا ولتاژ بالا
 • قابلیت کنترل دمای موتور (PTC)
 • دارای رله خروجی برای کنترل سیستم (OUT)
 • دارای اتصال زمین
 • قابلیت حفاظت هنگام قطع فاز
 • قابلیت حفاظت توالی فاز
 • دارای عدم تقارن فاز ثابت (%20)
 • قابلیت تاخیر حالت Alarm

EPMR02-N-A

 • قابلیت حفاظت از ولتاژ پایین یا ولتاژ بالا
 • قابلیت حفاظت از عدم تقارن
 • قابلیت کنترل دمای موتور (PTC)
 • دارای رله خروجی برای کنترل سیستم (OUT)
 • داری اتصال زمین
 • قابلیت حفاظت هنگام قطع فاز
 • قابلیت حفاظت توالی فاز
 • قابلیت تاخیر حالت Alarm

EPMR02-N-V

 • قابلیت کنترل ولتاژ پایین و ولتاژ بالا
 • قابلیت کنترل دمای موتور (PTC)
 • قابلیت تنظیم Set Value برای ولتاژ
 • دارای رله خروجی برای کنترل سیستم (OUT)
 • دارای اتصال زمین
 • قابلیت حفاظت هنگام قطع فاز
 • قابلیت حفاظت توالی فاز
 • دارای عدم تقارن فاز ثابت (%20)
 • قابلیت تاخیر حالت Alarm
 • دارای نشان استاندارد CE

EPVR02

 • قابلیت حفاظت از ولتاژ 1 و 3 فاز
 • قابلیت حفاظت از ولتاژ پایین و ولتاژ بالا
 • قابلیت تنظیم Set Value برای ولتاژ
 • دارای رله خروجی برای کنترل سیستم (OUT)
 • قابلیت حفاظت هنگام قطع فاز
 • قابلیت حفاظت توالی فاز
 • قابلیت تاخیر حالت Alarm
 • دارای نشان استاندارد CE